Ctrack Intelligent Solutions
 Sản Phẩm Giám Sát Phương Tiện

Ctrack Insure

Ctrack Insure là giải pháp sử dụng công nghệ GPS/GSM(GPRS) để tìm kiếm xe khi bi mất cắp.

Insurance approval SAFree nationwide recoveryProActive Daily Health CheckBattery / unit tamperIllegal movement notificationGet DirectionInternational TrackingBorderGuardSMS vehicle location

Ctrack Insure Protector

Ctrack Insure là giải pháp sử dụng công nghệ GPS/GSM(GPRS) để tìm kiếm xe khi bi mất cắp. Ngoài ra, giải pháp này trang bị cho bạn những tiện ích như CrashGuard, BodyGuard & StealthGuard.

Insurance approval SAFree nationwide recoveryProActive Daily Health CheckBattery / unit tamperIllegal movement notificationGet DirectionInternational TrackingBorderGuardSMS vehicle locationCrashGuardBodyGuardStealthGuard

Ctrack Secure

Ctrack Secure Plus là giải pháp giám sát phương tiện thông qua vệ tinh và ứng dụng công nghệ GPS GSM/GPRS. Hệ thống này rất lý tưởng cho các công ty vừa và nhỏ hoặc những cá nhân cần những công cụ quản lý phương tiện cùng với giải pháp tìm kiếm xe bị mất cắp

Insurance approval SAFree nationwide recoveryProActive Daily Health CheckBattery / unit tamperIllegal movement notificationGet DirectionInternational TrackingBorderGuardSMS vehicle locationInternet vehicle locationRemote panic buttonSARS accepted logbookPrefered AreaActive Watchmode

Ctrack Secure Protector

Ctrack Secure Plus là giải pháp giám sát phương tiện thông qua vệ tinh và ứng dụng công nghệ GPS GSM/GPRS. Hệ thống này rất lý tưởng cho các công ty vừa và nhỏ hoặc những cá nhân cần những công cụ quản lý phương tiện cùng với giải pháp tìm kiếm xe bị mất cắp. Ngoài ra, giải pháp này trang bị cho bạn những tiện ích như CrashGuard, BodyGuard & StealthGuard.

Insurance approval SAFree nationwide recoveryProActive Daily Health CheckBattery / unit tamperIllegal movement notificationGet DirectionInternational TrackingBorderGuardSMS vehicle locationInternet vehicle locationRemote panic buttonSARS accepted logbookPrefered AreaActive Watchmode
CrashGuardBodyGuardStealthGuard